تاثیر متقابل عشق و رابطه زناشویی

آیا روابط زناشویی، باعث عمیق تر شدن رابطه عاشقانه می شود؟