تاثیر حرف دیگران بر ما

آیا به حرف دیگران توجه کنیم یا خیر؟