بی توجهی زن به مرد

مردها از زن های اینگونه فرار می کنند

مردها از زن های اینگونه فرار می کنند

مردها از زن های اینگونه فرار می کنند

These men than women flee