بیماری میگرن چیست؟

با تغذیه مناسب به جنگ میگرن بروید

با تغذیه مناسب به جنگ میگرن بروید

با تغذیه مناسب به جنگ میگرن بروید

With proper nutrition migraines go to war