به نظر شما چاره چیست؟

بدرود موچین

بدرود موچین

بدرود موچین

Goodbye Tweezers