به دخترها بیاموزید

به دخترها بیاموزید که، ارزشمند هستند!

به دخترها بیاموزید که، ارزشمند هستند

به دخترها بیاموزید که، ارزشمند هستند!

The girls learn that they are valuable