به بوها اعتماد کن

به حس بویایی خود اعتماد کنید

به حس بویایی خود اعتماد کنید

به حس بویایی خود اعتماد کنید

Trust your sense of smell