برنامه های زندگی

گفتگویی شخصی با المیرا دختر اکبر عبدی

گفتگویی کوتاه با المیرا دختر اکبر عبدی

گفتگویی شخصی با المیرا دختر اکبر عبدی

Personal interview with Elmira girl, Akbar Abdi