بحران میانسالی یا بیداری میانسالی؟

آیا وارد چهل سالگی شده‌اید؟ دستپاچه نشوید!

آیا وارد چهل سالگی شده‌اید؟ دستپاچه نشوید!

آیا وارد چهل سالگی شده‌اید؟ دستپاچه نشوید!

Do you've entered the age of forty? Do not panic!