بالا زدن آستین پیراهن‌

بالا زدن آستین پیراهن‌تان بدون آن که شلخته به نظر برسید

 بالا زدن آستین پیراهن‌

بالا زدن آستین پیراهن‌

Up-your-sleeve shirt without being a slut to look