اینستاگرام ژاله صامتی بازیگر

زندگی ساده ژاله صامتی!/ من در شب عروسی ام آرایشگاه نرفتم!

زندگی ساده ژاله صامتی

زندگی ساده ژاله صامتی!/ من در شب عروسی ام آرایشگاه نرفتم!

Jaleh sameti simple life