انواع ماسک های گیاهی وطبیعی

ماسک نشاسته پوست را شفاف می کند

ماسک نشاسته پوست را شفاف می کند

ماسک نشاسته پوست را شفاف می کند

Starch is a transparent mask skin