انداختن پا روی پا

پا روی پا انداختن چه مضراتی دارد؟

پا روی پا انداختن چه مضراتی دارد؟

پا روی پا انداختن چه مضراتی دارد؟

Foot on the foot off the disadvantages?