انتخاب مناسب لبه پایین لباس

طریقه باریکتر نشان دادن پاها

چگونه پاها را باریک‌تر و بلندتر نشان دهیم

طریقه باریکتر نشان دادن پاها

Showing how the leg thinnerچگونه لباس بپوشیم تا پاهایمان بلندتر به نظر برسد