اضطراب کلاس اولی‌ها

استرس هفته اول مدرسه را از کودکان خود دور کنید

استرس هفته اول مدرسه را از کودکان خود دور کنید

استرس هفته اول مدرسه را از کودکان خود دور کنید

Stress away from your child the first week of school.