اضطراب يا احساس ترس و ناراحتي

اختلالات پانیک یا همان حمله هراس از اطراف

اختلالات پانیک یا همان حمله هراس از اطراف

اختلالات پانیک یا همان حمله هراس از اطراف

Panic disorder or panic attacks around