اشتباهات رایج در دکوراسیون،آشنایی با خطاهای دکوراسیون