اشتباهات اساسی در مانیکور کردن ناخن

3 اشتباه اساسی در مانیکور کردن ناخن

http://up.golimode.ir/up/golimode/Pictures/LITEMODE_IR/lite_mode/pa/LITEMODE.IR_1.jpg

پس حالا می پرسید چگونه ناخن سالم و بی عیب و نقص داشته باشیم؟ باید ابتدا از