اس ام اس های سنگین

جمله های پرمعنا عاشقانه

جمله های پرمعنا عاشقانه

مـا از عروسـک هـا کمتریـم ،
آنهـا مُـرده بودنـد و زندگـی مـی کردنـد ؛
مـا زندگـی مـی کنیـم و مُرده ایـم .

  بــــهرام بیضایــــی | ندبــه

Meaningful sentences Romance