اسپری زیر بغل

چگونه لکه های زیر بغل را از روی لباس پاک کنیم؟