از کجا بفهمیم ایدز داریم

از کجا بفهمیم ایدز داریم یا نه؟

از کجا بفهمیم ایدز داریم یا نه؟

از کجا بفهمیم ایدز داریم یا نه؟

Where we understand AIDS or not?آیا همسرتان ایدز دارد ؟

آیا همسرتان ایدز دارد ؟

آیا همسرتان ایدز دارد ؟

Whether your partner is HIV?