از مالیدن رژ لب به دندان ها یا لیوانتان جلوگیری کنید