ارتباط آکنه با غذای شما

وجود میکروب ها در کیف لوازم آرایش

وجود میکروب ها در کیف لوازم آرایش

شایع ترین میکروب های موجود در لوازم آرایشی و کیف آرایشی شما ، شامل باکتری استافیلوکوک اپیدرمیدیس (عفونتزیاد شدن جوش با لوازم آرایش


زیاد شدن جوش با لوازم آرایش

آیا می دانستید استفاده از لوازم آرایشی جوش های صورت را بیشتر و حادتر می کند؟ در بسیاری از موارد، نوجوانان به