احکام نجاسات و پاک کننده ها

حکم تیمم روی لباس و فرش چیست؟

حکم تیمم روی لباس و فرش چیست؟

حکم تیمم روی لباس و فرش چیست؟

Team on clothes and carpets sentence mean?