آیا آکنه ژنتیکیست

درمان آکنه و جوش ( قطعی )دلیل جوش زدن و علت های آن