آموزش گل سر پولکی

گل سر پولکی با نوار پولک دوزی شده

گل سر پولکی با نوار پولک دوزی شده

گل سر پولکی با نوار پولک دوزی شده

Head flower sequins flake barدرست کردن گل سر دخترانه با خز و نخ و سوزن

درست کردن گل سر دخترانه با خز و نخ و سوزن

درست کردن گل سر دخترانه با خز و نخ و سوزن

Create flower head girls with fur and yarn and needles