آرایش موهای فر

مدل دادن به موی فر

مدل دادن به موی فر

مدل دادن به موی فر

Model the curls