آرایش آرایش کم

با آرایش زیاد جذاب تر می شویم یا آرایش کم؟ +توضیح

Become much more attractive with makeup or less makeup? + Comment

 با آرایش زیاد جذاب تر می شویم یا آرایش کم؟ +توضیح

Become much more attractive with makeup or less makeup Comment