آرایشگر زنانه

آشنای با رنگ ها در آرایشگری

ترکیب رنگ مو,آشنای با رنگ ها در آرایشگری

آشنای با رنگ ها در آرایشگری

Familiar with the colors in the hairdressersاصول آرایشگری رنگ کردن موها

اصول آرایشگری رنگ کردن موها

اصول آرایشگری رنگ کردن موها

Principles of hair color hairdressers