آرایشگر خوش قلب و مهربان

آرایشگری که به خوش قلب ترین در دنیا شناخته شد + عکس

آرایشگری که به خوش قلب ترین در جهان شناخته شد + عکس

آرایشگری که به خوش قلب ترین در دنیا شناخته شد + عکس

Barber, who was recognized as the Most hearted Photo