آرايش كلئوپاترا براي چشمها مفيد بوده است

آرايش كلئوپاترا براي چشمها مفيد بوده است


Cleopatra arrangement is beneficial to the eyes

 آرايش كلئوپاترا براي چشمها مفيد بوده است