آجیل پلو ته چین زعفرانی ته چین پلو ماهی قالبی قارچ پلو پخت ته چین ته دیگ پلو دمی باقلا ته چین طلایی عکس ته چین ته

نحوه پخت دمپختک غذای اصیل تهران

نحوه پخت دمپختک غذای اصیل تهران

نحوه پخت دمپختک غذای اصیل تهران

(For Dampokhtak) authentic food cooked Tehran