آیا نحوه صحیح تمیزکردن قلم موهای آرایشی تان را میدانید؟

مطالب جدید و خواندنی

آیا نحوه صحیح تمیزکردن قلم موهای آرایشی تان را میدانید؟

وﺟﻮد ﻗﻠﻢ ﻣﻮھﺎی آراﯾﺸﯽ در ﻟﻮازم آراﯾﺶ، از ﺿﺮورﯾﺎت اﺳﺖ. ﻗﻠﻢ ﻣﻮھﺎی ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮایرﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﮫﺮه ای ﻋﺎﻟﯽ، ﺑﻪ وﺟﻮد آنھﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪﺧﯿﻠﯽھﺎ از آن ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ تمیزکردن ﻗﻠﻢ ﻣﻮھﺎی آراﯾﺸﯽ ﺷﺎن اﺳﺖ!

http://up.golimode.ir/up/golimode/Pictures/LITEMODE_IR/lite_mode/fa/25.jpg


ﻗﻠﻢ ﻣﻮھﺎی آراﯾﺸﯽﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی و آﻟﻮدﮔﯽھﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری را ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ. ﭘﺲ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮیﻣﺪاوم و ﺻﺤﯿﺢ آنھﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی و آﻟﻮدﮔﯽھﺎ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ آﺳﯿﺐ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ. اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی ﻗﻠﻢ ﻣﻮھﺎی آراﯾﺸﯽ ﺷﻤﺎ را ﺧﯿﻠﯽﺳﺎده ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.

 تمیز کردن قلم موهای آرایشی و قلم موی آرایشی

1-اولین کاری که نیاز دارید انجام دهید این است که یک بازه 24 ساعته که نیاز ندارید از قلم موهای آرایشی خود استفاده کنید را مشخص نمایید.خوب است این مدت را از زمانی که در منزل ،ساحل یا استخر یا زمستان،زمانی که دور آتش به سر میبرید انتخاب کنید.پس روزی که به استفاده از قلم مو های آرایشی تان نیاز دارید مناسب نخواهد بود.

 


 

2-ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ھﻤﻪ ی ﻗﻠﻢ ﻣﻮھﺎی آراﯾﺸﯽ ﺗﺎن، ﯾﮏ ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪه ی ﺻﻮرت ﯾﺎ ﺷﺎﻣﭙﻮی ﺑﭽﻪ، ﯾﮏﮐﺎﺳﻪ ی ﮐﻮﭼﮏ و ٢ ﻋﺪد ﺣﻮﻟﻪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﯾﮏﺳﯿﻨﮏ دﺳﺖ ﺷﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ.

 


 

3 - ﺷﯿﺮ آب را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻟﺮم ﺷﻮد، ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ از داﻏﯽ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ،ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺳﺮد ﺑﺎﺷﺪ.


 


4 - ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ی ﺻﻮرت ﯾﺎ ﺷﺎﻣﭙﻮی ﺑﭽﻪﺗﺎن را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ از آن را در ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ، ﺑﻪاﻧﺪازه ی ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ، اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز ﺷﻮد، ھﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖاﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 

http://up.golimode.ir/up/golimode/Pictures/LITEMODE_IR/lite_mode/fa/555786925.jpg5 - ﯾﮏ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ آرایشی را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻣﻮھﺎی آﻧﺮا زﯾﺮ آب وﻟﺮم ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺘﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﻮھﺎیﻗﻠﻢ ﻣﻮهای آرایشی را ﺧﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ.

 6 - اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد را در ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ی درون ﮐﺎﺳﻪ ﻓﺮو ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﻣﻘﺪار اﻧﺪﮐﯽ از آن را ﺑﺮدارﯾﺪ، آب ﻗﻠﻢﻣﻮ آرایشی را ﺑﭽﮑﺎﻧﯿﺪ و ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﻣﻮھﺎی ﻗﻠﻢ ﻣﻮ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ و ﻣﺎﺳﺎژ دھﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮھﺎ ﺑﻪآن آﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

 7 - ﻗﻠﻢ ﻣﻮی آرایشی را زﯾﺮ آب وﻟﺮم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺎژ ﻣﻮھﺎی ﻗﻠﻢ ﻣﻮ اداﻣﻪ دھﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ را آب ﮐﺸﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه از آن ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد.

 8 - ﻣﻮھﺎی ﻗﻠﻢ ﻣﻮی آرایشی را ﺑﺮ روی ﯾﮑﯽ از ﺣﻮﻟﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﺎده ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ ﺗﺎ آب و ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه یاﺿﺎﻓﯽ روی آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ. ﺳﭙﺲ آن را روی ﺣﻮﻟﻪ ی دﯾﮕﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ٢۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ آن اﺟﺎزه دھﯿﺪﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد.

 9 - اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻗﻠﻢ ﻣﻮھﺎی آراﯾﺸﯽ ﺗﺎن ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.ﺑﺮای ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻠﻢ ﻣﻮھﺎی آراﯾﺸﯽ ﺧﻮد را ھﺮ ٢ ﺗﺎ ۴ ھﻔﺘﻪ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ. اﮔﺮ ھﺮ روز ﺑﺎ ﻗﻠﻢﻣﻮھﺎﯾﺘﺎن ﻻﯾﻪ ﺿﺨﯿﻤﯽ آراﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ٢ ھﻔﺘﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﻮھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ. در واﻗﻊ اﮔﺮزﯾﺎد از ﻗﻠﻢ ﻣﻮھﺎﯾﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺪارﯾﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﺑﯿﻦ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮھﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
loading...

مطالب داغ و دیدنی

ارسال دیدگاه

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.