آموزش گام به گام بافت پلیور کلاه دار زنانه و دخترانه

مطالب جدید و خواندنی

آموزش گام به گام بافت پلیور کلاه دار زنانه و دخترانه

آموزش گام به گام بافت پلیور کلاه دار زنانه و دخترانه

برای شما عزیزان لایت مد آموزش بافت پلیور کلاه دار ویژه فصل زمستان آماده کردیم.امیدواریم از این آموزش استفاده کنید و لذت ببرید.

آموزش گام به گام بافت پلیور کلاه دار زنانه و دخترانه

کاموا 9 کلاف

میل گرد 3.5 (80 سانتی) و پنج میل 3.5


سایز: M 

دکمه 3 عدد

نکته: لبه پایینی پشت با رجهای رفت و برگشت بافته می شود، سپس بدنه تا زیر حلقه بصورت گردبافی بافته می شود. آستین ها هم بصورت گردبافی بافته می شوند.

بافت های این مدل: جودانه (روی تعداد دانه ی زوج): رج اول: (یک دانه زیر، یک دانه رو) تا آخر. رج 2: (یک دانه رو، یک دانه زیر) تا آخر. رجهای اول و 2 را تکرار کنید.

جودانه (روی تعداد دانه فرد): رج اول: یک دانه زیر، (یک دانه رو، یک دانه زیر) تا آخر. رج اول را تکرار کنید.

مدل نردبانی (در رجهای رفت و برگشتی): رج اول (سمت صحیح بافت): زیر. رج 2: رو. رج 3: رو. رج 4: زیر.

مدل نردبانی (در گردبافی): دور یک و 2: زیر. دور 3 و 4: رو.

مدل ترکیبی:(روی تعداد دانه زوج) رج اول (سمت صحیح بافت): (یک دانه زیر، یک دانه رو) تا آخر. رج 2: زیر.

مدل ترکیبی: (روی تعداد دانه فرد) رج اول (سمت صحیح بافت): یک دانه زیر، (یک دانه رو، یک دانه زیر) تا آخر. رج 2: زیر.

بدنه: روی میل گرد 208 دانه سراندازید و 10 رج رکن بصورت رفت و برگشت ببافید.


سپس لبه پایین پشت را بصورت زیر شکل دهید:

رج اول (سمت صحیح بافت): 81 دانه زیر، نخ را دور دانه بعد بپیچانید (یعنی دانه بعد را نبافته بگیرید، نخ را از پشت به جلو بیاورید، دانه را به میل چپ برگردانید)، برگردید. رج 2: 58 دانه رو، نخ را دور دانه بعد بپیچانید (اینبار نخ را از جلو به پشت ببرید)، برگردید. رج 3: تا دانه ای که نخ دور آن پیچانده شده از زیر ببافید، دانه و نخ پیچیده شده دور آن را باهم از زیر ببافید، یک دانه زیر، نخ را دور دانه بعد بپیچانید، برگردید. رج 4: تا دانه ای که نخ دور آن پیچانده شده از رو ببافید، دانه و نخ پیچیده شده دور آن را باهم از رو ببافید، یک دانه رو، نخ را دور دانه بعد بپیچانید، برگردید. 2 رج آخر را 10 مرتبه دیگر تکرار کنید.

رج بعد (سمت صحیح بافت): تا آخر از زیر ببافید، دانه و نخ پیچیده شده دور آن را باهم از زیر ببافید، دیگر برنگردید، علامتگذاری کنید و برای گردبافی بهم وصل کنید. دور بعد: 104 دانه زیر، دانه را با نخ پیچیده شده دور آن باهم ببافید، علامتگذاری کنید، 22 دانه زیر، 60 دانه بعدی را برای جیب روی نگهدارنده دانه قرار دهید، علامتگذاری کنید، 60 دانه از پشت دانه های روی نگهدارنده برای آستر جیب بگیرید، علامتگذاری کنید، تا آخر از زیر. سپس بصورت مستقیم به ساده بافی ادامه دهید تا اندازه بافت از لبه سرانداخته شده در پهلو حدود 18 سانت شود. نخ را قطع نکنید. برای جیب، دانه های جیب را از روی نگهدارنده به یک میل 3.5 دیگر برگردانید، از سمت صحیح بافت، نخ را وصل کنید. بصورت زیر جیب را شکل دهید: رج اول (سمت صحیح بافت): (در یک دانه 2 دانه ببافید) 2 مرتبه، 54 دانه جودانه ببافید، نخ را دور دانه بعد بپیچانید، برگردید. رج 2 (سمت پشت بافت): 52 دانه جودانه، نخ را دور دانه بعد بپیچانید، برگردید. رج 3: تا 2 دانه مانده به دانه ای که نخ دور آن پیچیده شده ببافید، نخ را دور دانه بعد بپیچانید، برگردید. رج 4: مانند رج 3. 2 رج آخر را 3 مرتبه دیگر ببافید (در هر سمت 5 دانه که نخ دور آن پیچیده شده). رج بعد (سمت صحیح بافت): تا 2 دانه مانده به آخر ببافید، دانه ها و نخهای پیچیده شده دور آنها را باهم ببافید، (در یک دانه 2 دانه ببافید) 2 مرتبه (64 دانه). رج بعد: (یک دانه را با نخ در جلوی کار نبافته بگیرید، یک دانه زیر) 2 مرتبه، تا 4 دانه مانده به آخر ببافید، دانه ها و نخهای پیچیده شده دور آنها را باهم ببافید، (یک دانه را با نخ در جلوی کار نبافته بگیرید، یک دانه زیر) 2 مرتبه.رج بعد: (یک دانه را با نخ در جلوی کار نبافته بگیرید، یک دانه زیر) 2 مرتبه، تا 4 دانه مانده به آخر ببافید، (یک دانه را با نخ در جلوی کار نبافته بگیرید، یک دانه زیر) 2 مرتبه. رج آخر را 19 مرتبه دیگر تکرار کنید، رج آخر سمت پشت بافت باشد. 4 دانه اول و آخر هر رج را به همان صورتی که تا اینجا بافتید ادامه دهید، رجهای اول تا 4 مدل نردبانی در رجهای رفت و برگشت را 4 مرتبه ببافید، سپس رجهای یک تا 10 نقشه پیکان را بدون درنظر گرفتن نقطه شروع و پایان 2 مرتبه ببافید، سپس رجهای یک تا 4 نقشه را یک مرتبه دیگر ببافید. رج بعد (سمت صحیح بافت): (2 دانه یکی) 2 مرتبه، تا 4 دانه مانده به آخر از رو، (2 دانه یکی) 2 مرتبه. (60 دانه باقی می ماند)


اتصال جیب: دانه های قسمت پشت بدنه را تا علامت پهلو از زیر ببافید، علامت را انتقال دهید، تا علامت جیب از زیر ببافید، سپس در حالیکه دانه های جیب در جلو و دانه های بدنه در پشت قرار دارند، * یک دانه از جیب را با یک دانه از بدنه باهم از زیر ببافید، دستور بعد از * را 59 مرتبه دیگر تکرار کنید، علامت را انتقال دهید، تا آخر از زیر ببافید.


دور بعد: تا دومین علامت از زیر (علامت قاب جلوی لباس)، علامت را انتقال دهید، 2 دانه را با نخ در پشت کار نبافته بگیرید، تا 2 دانه مانده به علامت از رو، 2 دانه را با نخ در پشت کار نبافته بگیرید، علامت را انتقال دهید (علامت قاب جلوی لباس)، تا آخر از زیر. دور بعد: زیر. دور بعد: تا علامت قاب جلو از زیر، علامت را انتقال دهید، 2 دانه را با نخ در پشت کار نبافته بگیرید، تا 2 دانه مانده به علامت از رو، 2 دانه را با نخ در پشت کار نبافته بگیرید، علامت را انتقال دهید، تا آخر از زیر. 2 دانه ابتدا و انتهای قاب جلو را به همان صورتی که تا اینجا بافتید ادامه دهید و بقیه دانه های بدنه را ساده بافی کنید و 56 دانه وسط قاب جلو را بدین ترتیب ببافید: یک دور از زیر. سپس با توجه به نقطه شروع و پایان روی نقشه، رجهای یک تا 22 از نقشه لوزی را یک مرتبه ببافید. سپس دورهای 2 تا 4 مدل نردبانی در گردبافی را یک مرتبه، سپس دورهای اول تا 4 را 3 مرتبه و پس از آن دورهای اول و 2 را یک مرتبه دیگر ببافید. رجهای یک تا 14 از نقشه پرچم را یک مرتبه و سپس رجهای یک تا 7 را یک مرتبه دیگر ببافید. سپس روی دانه های قاب جلو رکن در گردبافی را ببافید (یعنی یک دور از زیر، یک دور از رو) تا اندازه بافت از لبه سرانداخته شده در پهلو 38 سانت شود. با یک دور از زیر خاتمه دهید.


سپس بصورت زیر دانه ها را برای تکه جلو و پشت تقسیم کنید:

دور بعد: تا 4 دانه مانده به علامت از زیر، 8 دانه را کور کنید، علامت را بردارید، تا علامت قاب جلو از زیر، علامت را انتقال دهید، 2 دانه زیر، تا 2 دانه مانده به علامت از رو، 2 دانه زیر، علامت را انتقال دهید، تا 4 دانه مانده به علامت ببافید، 8 دانه کور کنید، علامت را بردارید. برای هرکدام از تکه های پشت و جلو 96 دانه باقی می ماند. دانه های تکه جلو را روی نگهدارنده دانه قرار دهید.


برای حلقه آستین پشت: رج کاهشی (سمت صحیح بافت): یک دانه زیر، 2 دانه یکی، تا 3 دانه مانده به آخر ببافید، 2 دانه یکی، یک دانه زیر (2 دانه کم شد). رج بعد: یک دانه رو، تا یک دانه مانده به آخر زیر، یک دانه رو. رج بعد: یک دانه زیر، 2 دانه یکی، روی 24 دانه بعدی نقشه پیکان به پهلو A را ببافید، سپس روی 64 دانه بعدی نقشه پیکان به پهلو B را ببافید، 2 دانه یکی، یک دانه زیر (92 دانه). به بافت مدل ادامه دهید و رج کاهشی را در هر رج سمت صحیح بافت 3 مرتبه دیگر تکرار کنید. (86 دانه باقی می ماند) به ساده بافی دانه اول و آخر هر رج ادامه دهید و نقشه ها را تا انتهای رج 20 ببافید. سپس 4 رج رکن ببافید. بعد از آن برای 24 رج مدل ترکیبی را ببافید. سپس 2 مرتبه رجهای اول تا 4 مدل نردبانی را ببافید. سپس با توجه به نقطه شروع و پایان، نقشه پیکان را ببافید و تا جایی تکرار کنید که اندازه حلقه آستین 20 سانت شود، با یک رج سمت پشت بافت خاتمه دهید.


شکل دهی خط گردن: رج بعد (سمت صحیح بافت): یک دانه زیر، 25 دانه جودانه ببافید، 2 دانه یکی، یک دانه زیر، 28 دانه رو کور کنید، یک دانه زیر(این دانه همان دانه ای است که از کور کردن باقیمانده، دوباره نبافید)، 2 دانه یکی، تا یک دانه مانده به آخر جودانه ببافید، یک دانه زیر. (برای هر شانه 28 دانه باقی می ماند)


برای سرشانه چپ، رج بعد (سمت پشت بافت): یک دانه رو، تا 2 دانه مانده به آخر جودانه، 2 دانه رو. سپس بصورت زیر ادامه دهید: رج اول (سمت صحیح بافت): یک دانه زیر، 2 دانه یکی، تا 5 دانه به آخر ببافید، نخ را دور دانه بعد بپیچانید، برگردید. رج 2: تا 2 دانه مانده به آخر ببافید، 2 دانه رو. رج 3: یک دانه زیر، 2 دانه یکی، تا 5 دانه مانده به دانه ای که نخ دور آن پیچیده شده ببافید، نخ را دور دانه بعد بپیچانید، برگردید. 2 رج آخر را 2 مرتبه دیگر تکرار کنید. یک رج از سمت پشت بافت ببافید. رج بعد (سمت صحیح بافت): تا آخر ببافید و دانه ها و نخهای پیچیده شده دور آنها را باهم ببافید. کور کنید.


برای سرشانه راست، از سمت پشت بافت نخ را وصل کنید و ادامه دهید: رج اول (سمت پشت بافت): 2 دانه رو، تا 5 دانه مانده به آخر جودانه ببافید، نخ را دور دانه بعد بپیچانید، برگردید. رج 2: تا 3 دانه مانده به آخر جودانه ببافید، 2 دانه یکی، یک دانه زیر. رج 3: 2 دانه رو، تا 5 دانه مانده به دانه ای که نخ دور آن پیچیده شده ببافید، نخ را دور دانه بعد بپیچانید، برگردید. 2 رج آخر را 2 مرتبه دیگر تکرار کنید. رج بعد (سمت صحیح بافت): تکرار رج 2. رج بعد: تا آخر ببافید و دانه ها و نخهای پیچیده شده دور آنها را باهم ببافید. کور کنید.


جلو: 96 دانه تکه جلو را از نگهدارنده به میل برگردانید و از سمت پشت بافت نخ را وصل کنید. رج بعد (سمت پشت بافت): تا علامت از رو، علامت را انتقال دهید، 2 دانه را با نخ در جلوی کار نبافته بگیرید، تا 2 دانه مانده به علامت از زیر، 2 دانه را با نخ در جلوی کار نبافته بگیرید، علامت را انتقال دهید، تا آخر از رو.


حلقه آستین:


نکته: توجه کنید که دستور بافت قاب جلو و شکل دهی حلقه آستین را همزمان دنبال کنید، 2 دانه ابتدا و انتهای قاب جلو را به همان صورتی که تا اینجا بافتید ببافید، و دانه های بیرون از قاب جلو را ساده بافی کنید. رج کاهشی (سمت صحیح بافت): یک دانه زیر، 2 دانه یکی، تا 3 دانه مانده به آخربراساس مدل ببافید، 2 دانه یکی، یک دانه زیر. رج کاهشی را در هر رج سمت صحیح بافت 4 مرتبه دیگر تکرار کنید. (86 دانه باقی می ماند)

بطور همزمان 56 دانه وسطی قاب جلو را بدین ترتیب ببافید: روی 16 دانه نقشه پیکان به پهلو A را ببافید، سپس روی 40 دانه نقشه پیکان به پهلو B را بدون درنظر گرفتن نقطه شروع و پایان ببافید. نقشه ها را تا انتهای رج 20 ببافید. چاک نوار جادکمه: رج بعد (سمت صحیح بافت): 40 دانه زیر و این دانه ها را برای جلوی چپ روی نگهدارنده قرار دهید، 6 دانه کور کنید، تا آخر از زیر. 40 دانه برای جلوی راست باقی می ماند.


جلوی راست: رج بعد (سمت پشت بافت): تا علامت از رو، علامت را انتقال دهید، 2 دانه را با نخ در جلوی کار نبافته بگیرید، تا یک دانه مانده به آخر از زیر، یک دانه رو. یک دانه لبه چاک نوار جادکمه را ساده بافی کنید، 2 دانه حاشیه قاب جلو و دانه های بیرون از قاب جلو را به همان صورتی که تا اینجا بافتید ادامه دهید، 24 دانه قاب جلو را بدین ترتیب ببافید: برای 24 رج مدل ترکیبی را ببافید سپس رجهای یک تا 4 مدل نردبانی را 2 مرتبه ببافید. برای شکل دهی خط گردن، رج بعد (سمت صحیح بافت): 9 دانه کور کنید، یک دانه زیر (این دانه از کور کردن باقیمانده است، دوباره نبافید)، تا 2 دانه مانده به علامت جودانه ببافید، 2 دانه زیر، علامت را انتقال دهید، تا آخر از زیر (31 دانه). رج بعد: تا 2 دانه مانده به آخر براساس مدل ببافید، 2 دانه رو. رج کاهشی (سمت صحیح بافت): یک دانه زیر، 2 دانه یکی، تا آخر براساس مدل ببافید. رج کاهشی را در هر رج سمت صحیح بافت 6 مرتبه دیگر تکرار کنید. (24 دانه) سپس بصورت مستقیم به بافت ادامه دهید تا اندازه حلقه آستین 21 سانت شود، با یک رج از سمت پشت بافت خاتمه دهید. سپس برای سرشانه بدین ترتیب ادامه دهید: رج اول (سمت صحیح بافت): تا 5 دانه مانده به آخر ببافید، نخ را دور دانه بعد بپیچانید، برگردید. رج 2: تا آخر ببافید. رج 3: تا 5 دانه مانده به دانه ای که نخ دور آن پیچیده شده ببافید، نخ را دور دانه بعد بپیچانید، برگردید. 2 رج آخر را 2 مرتبه دیگر تکرار کنید. سپس یک رج از سمت پشت بافت ببافید. رج بعد: تا آخر ببافید و دانه ها و نخهایی که دور آنها پیچیده شده را باهم ببافید. کور کنید.


جلوی چپ: 40 دانه را از نگهدارنده به میل برگردانید و از سمت پشت بافت نخ را وصل کنید. رج بعد (سمت پشت بافت): یک دانه رو، تا 2 دانه مانده به علامت از زیر، 2 دانه را با نخ در جلوی کار نبافته بگیرید، تا آخر از رو. یک دانه لبه چاک نوار جادکمه را ساده بافی کنید، 2 دانه حاشیه قاب جلو و دانه های بیرون از قاب جلو را به همان صورتی که تا اینجا بافتید ادامه دهید، 24 دانه قاب جلو را بدین ترتیب ببافید: برای 24 رج مدل ترکیبی را ببافید، سپس رجهای اول تا 4 مدل نردبانی را 2 مرتبه ببافید. رج بعد (سمت صحیح بافت): تا علامت از زیر، علامت را انتقال دهید، 2 دانه زیر، تا 9 دانه مانده به آخر جودانه ببافید، تا آخر از زیر. برای شکل دهی خط گردن، رج بعد: 9 دانه کور کنید، تا آخر براساس مدل ببافید (31 دانه). رج کاهشی (سمت صحیح بافت): تا 3 دانه مانده به آخر ببافید، 2 دانه یکی، یک دانه زیر. رج کاهشی را در هر رج سمت صحیح بافت 6 مرتبه دیگر تکرار کنید. (24 دانه) سپس بصورت مستقیم به بافت ادامه دهید تا اندازه حلقه آستین 21 سانت شود، بعد از یک رج سمت صحیح بافت خاتمه دهید. سپس مانند سرشانه طرف مقابل ببافید.


آستین: 46 دانه روی میل گرد سراندازید، با رجهای رفت و برگشتی 33 رج رکن (یکرج زیر، یک رج رو) ببافید، رج آخر سمت صحیح بافت باشد. برنگردید. دانه ها را به پنج میل انتقال دهید. برای گردبافی بهم وصل کنید و ابتدای دور را علامتگذاری کنید. 4 دور از زیر ببافید. دور افزایشی: 2 دانه زیر، یک دانه بگیرید، تا 2 دانه مانده به آخر از زیر، یک دانه بگیرید، 2 دانه زیر. دور افزایشی را هر 9 دور یکبار 11 مرتبه دیگر تکرار کنید (70 دانه). سپس بصورت مستقیم به بافت ادامه دهید تا اندازه بافت از لبه سرانداخته شده 48 سانت شود. دور بعد: تا 4 دانه مانده به آخر دور از زیر، 8 دانه کور کنید، علامت را بردارید، تا آخر از زیر (62 دانه). برای شکل دادن بالای آستین، رج بعد (سمت پشت بافت): رو. رج کاهشی: یک دانه زیر، 2 دانه یکی، تا 3 دانه مانده به آخر از زیر، 2 دانه یکی، یک دانه زیر. رج کاهشی را در هر رج سمت صحیح بافت 13 مرتبه دیگر تکرار کنید. (34 دانه باقی می ماند) سپس 5 رج بصورت مستقیم ببافید. 4 دانه در ابتدای 4 رج بعدی کور کنید. (18 دانه). همه دانه ها را کور کنید.


کلاه: با میل گرد از سمت صحیح بافت 34 دانه روی خط گردن جلوی راست، 28 دانه روی خط گردن پشت، و 34 دانه روی خط گردن جلوی چپ بگیرید (96 دانه در مجموع). رج بعد (سمت پشت بافت): 34 دانه رو، برای قاب روی کلاه علامتگذاری کنید، 2 دانه را با نخ در جلوی کار نبافته بگیرید، 24 دانه زیر، 2 دانه را با نخ در جلوی کار نبافته بگیرید، برای قاب روی کلاه علامتگذاری کنید، تا آخر از رو. رج بعد: زیر. رج بعد: تا علامت از رو، علامت را انتقال دهید، 2 دانه را با نخ در جلوی کار نبافته بگیرید، تا 2 دانه مانده به علامت از زیر، 2 دانه را با نخ در جلوی کار نبافته بگیرید، علامت را انتقال دهید، تا آخر رو.


نکته: دقت کنید که شکل دهی کلاه و مدلهای قاب روی کلاه بطور همزمان کار می شوند.


24 دانه وسطی قاب روی کلاه را بدین ترتیب ببافید: با توجه به نقطه شروع و پایان، رجهای یک تا 22 از نقشه لوزی را یک مرتبه ببافید، رجهای 3 و 4 مدل نردبانی را یک مرتبه، و رجهای اول تا 4 را یک مرتبه ببافید، سپس رجهای اول و 2 را یک مرتبه دیگر ببافید. سپس رجهای یک تا 14 نقشه پرچم را یک مرتبه ببافید، سپس رجهای یک تا 7 را یک مرتبه دیگر ببافید. پس از آن 5 رج از زیر ببافید.

رج بعد (سمت صحیح بافت): روی 12 دانه نقشه پیکان به پهلو A را ببافید، سپس روی 12 دانه نقشه پیکان به پهلو B را ببافید. تا انتهای رج 20 به بافت نقشه ها ادامه دهید. سپس برای 22 رج مدل ترکیبی را ببافید. رجهای اول تا 4 مدل نردبانی را 2 مرتبه ببافید. سپس 14 رج جودانه ببافید. رجهای یک تا 10 نقشه پیکان را به اندازه ای لازم تکرار کنید.

بطور همزمان بدین ترتیب کلاه را شکل دهید: به اندازه 2.5 سانت بطور مستقیم به بافت ادامه دهید. رج آخر سمت پشت بافت باشد. رج افزایشی (سمت صحیح بافت): تا علامت از زیر، یک دانه بگیرید، علامت را انتقال دهید، تا علامت ببافید، علامت را انتقال دهید، یک دانه بگیرید، تا آخر از زیر. رج افزایشی را هر 10 رج یکبار 3 مرتبه دیگر تکرار کنید (104 دانه شامل 28 دانه بین علامتها و 38 دانه در هر طرف). بطور مستقیم به بافت ادامه دهید تا اندازه کلاه بیرون از قاب 15 سانت شود، رج آخر سمت پشت بافت باشد.

رج کاهشی (سمت صحیح بافت): تا 2 دانه مانده به علامت از زیر، 2 دانه یکی، علامت را انتقال دهید، تا علامت براساس مدل ببافید، علامت را انتقال دهید، 2 دانه یکی، تا آخر از زیر. رج کاهشی را هر 4 رج یکبار 4 مرتبه دیگر و سپس هر رج سمت صحیح بافت 13 مرتبه تکرار کنید. (68 دانه باقی می ماند، 28 دانه بین علامتها و 20 دانه در هر سمت). یک رج از سمت پشت بافت ببافید. بالای کلاه را بدین ترتیب ببافید: رج بعد (سمت صحیح بافت): تا علامت از زیر، علامت را بردارید، 48 دانه بعدی را روی نگهدارنده دانه قرار دهید.

رج بعد: 4 دانه کور کنید و تا آخر از رو (16 دانه). رج بعد: زیر. از سمت پشت بافت همه دانه ها را به رو کور کنید. 48 دانه روی نگهدارنده را به میل برگردانید، و از سمت صحیح بافت نخ را وصل کنید.

رج بعد (سمت صحیح بافت): (در یک دانه 2 دانه ببافید) 2 مرتبه، تا 2 دانه مانده به علامت براساس مدل ببافید، (در یک دانه 2 دانه ببافید) 2 مرتبه، این 32 دانه را روی نگهدارنده قرار دهید، علامت را بردارید، 4 دانه کور کنید، تا آخر از زیر ببافید (16 دانه باقی می ماند).

رج بعد: رو. از سمت صحیح بافت همه دانه ها را به زیر کور کنید. 32 دانه روی نگهدارنده را به میل برگردانید، و از سمت پشت بافت نخ را وصل کنید.

رج بعد: (یک دانه را با نخ در جلوی کار نبافته بگیرید، یک دانه زیر) 2 مرتبه، تا 4 دانه مانده به آخر براساس مدل ببافید، (یک دانه را با نخ درجلوی کار نبافته بگیرید، یک دانه زیر) 2 مرتبه. رج آخر را تکرار کنید تا قاب وسط به بلندی کناره های کلاه شود، رج آخر سمت صحیح بافت باشد.

رج بعد (سمت پشت بافت): (یک دانه را با نخ در جلوی کار نبافته بگیرید، یک دانه زیر) 2 مرتبه، تا 4 دانه مانده به آخر از زیر، (یک دانه را با نخ در جلوی کار نبافته بگیرید، یک دانه زیر) 2 مرتبه. دانه ها را روی نگهدارنده قرار دهید. لبه های کور شده ی کناره کلاه را به لبه قاب روی کلاه بدوزید.


نوار جادکمه و حاشیه کلاه: با میل گرد و از سمت صحیح بافت 22 دانه روی لبه راست چاک نوار جادکمه، 72 دانه روی لبه راست کلاه تا قاب وسط بگیرید، 32 دانه روی نگهدارنده را با میل چپ بگیرید، (2 دانه یکی) 2 مرتبه، 24 دانه زیر، (2 دانه یکی) 2 مرتبه، 72 دانه روی لبه چپ کلاه، و سپس 22 دانه روی لبه چپ چاک نوار جادکمه بگیرید (216 دانه در مجموع). رج بعد: (2 دانه رو، 2 دانه زیر) تا آخر. این رج را یک مرتبه دیگر تکرار کنید. رج جادکمه (سمت پشت بافت): تا 24 دانه مانده به آخر ببافید، * یک دانه رو، 2 دانه را باهم از رو ببافید، (ژته) 2 مرتبه، 2 دانه را باهم از رو ببافید، یک دانه رو، 2 دانه زیر، دستور بعد از * را 2 مرتبه دیگر تکرار کنید. رج بعد (سمت صحیح بافت): براساس مدل ببافید و در هر ژته 2تایی (یک دانه زیر، یک دانه رو) ببافید. سپس بصورت مستقیم به کشباف ادامه دهید تا اندازه لبه 2.5 سانت شود. بصورت کشباف همه دانه ها را شل کور کنید.


وصله آرنج: 22 دانه روی میل گرد سراندازید. رج اول (سمت صحیح بافت): 12 دانه جودانه ببافید، نخ را دور دانه بعد بپیچانید، برگردید. رج 2: 2 دانه جودانه ببافید، نخ را دور دانه بعد بپیچانید، برگردید. رج 3: تا دانه ای که نخ دور آن پیچیده شده ببافید، دانه و نخ پیچیده شده دور آن را باهم ببافید، یک دانه ببافید، نخ را دور دانه بعد بپیچانید، برگردید. رج 4: تکرار رج 3. 2 رج آخر را 3 مرتبه دیگر تکرار کنید. رج بعد (سمت صحیح بافت): تا آخر جودانه ببافید، دانه و نخ پیچیده شده دور آن را باهم ببافید. رج بعد: تا آخر جودانه ببافید و دانه و نخ پیچیده شده دور آن را باهم ببافید. یک رج سمت صحیح بافت را از رو ببافید. یک رج سمت پشت بافت را از زیر ببافید. سپس مدل ترکیبی را ببافید تا اندازه بافت از لبه سرانداخته شده در بلندترین قسمت 10 سانت شود. رج آخر سمت پشت بافت باشد. یک رج سمت صحیح بافت را از رو ببافید. یک رج سمت پشت بافت را از زیر ببافید.

آموزش گام به گام بافت پلیور کلاه دار زنانه و دخترانه

آموزش گام به گام بافت پلیور کلاه دار زنانه و دخترانه

بصورت زیر ادامه دهید:

رج اول و 2: تا 2 دانه مانده به آخر جودانه ببافید، نخ را دور دانه بعد بپیچانید، برگردید. رج 3 و 4: تا 2 دانه مانده به دانه ای که نخ دور آن پیچیده شده ببافید، نخ را دور دانه بعد بپیچانید، برگردید. 2 رج آخر را 3 مرتبه دیگر تکرار کنید. 2 رج روی همه دانه ببافید و دانه ها و نخهای پیچیده شده دور آنها را باهم ببافید. یک رشته دیگر از کاموا را بگیرید. با دولا کاموا دانه ها را به رو کور کنید.loading...

مطالب داغ و دیدنی

ارسال دیدگاه

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.