آموزش بافت دو میل ژاکت زنانه

مطالب جدید و خواندنی

آموزش بافت دو میل ژاکت زنانه

آموزش بافت دو میل ژاکت زنانه
آموزش بافت دو میل ژاکت زنانه

کاموا 6 کلاف

میل گرد 5 و پنج میل 5

سایز: L

دکمه 6 عدد

مقیاس: 16 دانه، 23 رج ساده بافی، 10 سانت


نکته: این ژاکت از بالا به پایین بافته می شود. از میل گرد استفاده کنید تا تعداد زیاد دانه ها به راحتی روی میل قرار گیرد. آستینها بصورت گردبافی و بافت رو به سمت بیرون است.


ژته برعکس: نخ را از عقب به سمت جلو روی میل راست بیاورید و سپس به عقب بین میلها ببرید.

افزایش با دانه بلند شده راست (از رو)، افزایش با دانه بلند شده چپ (از رو): ابتدا ستون حاصل از یک دانه روی میل را شماره گذاری کنید: دانه روی میل شماره یک، دانه زیر آن شماره 2 و دانه زیر دانه شماره 2، شماره 3 میباشد. دانه های شماره 2 و 3 دارای پایه هستند، یک پایه به راست و یک پایه به چپ.با میل پایه (راست/چپ) دانه شماره مورد نظر را بلند کرده و روی میل بیندازید و ضربدری (به صفحه اصطلاحات مراجعه کنید)از زیر ببافید. برای افزایش با دانه بلند شده راست از رو، دانه بلند کرده را از رو ببافید.


رج افزایشی رگلان: (سمت صحیح بافت) یک دانه زیر، یک دانه ضربدری از زیر، یک دانه رو، تا یک دانه مانده به علامت از زیر، یک دانه بگیرید، یک دانه زیر، 2 دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، 2 دانه رو، یک افزایش با دانه بلند شده چپ از رو، تا علامت از رو، یک افزایش با دانه بلند شده راست از رو، 2 دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، 2 دانه رو، یک دانه زیر، یک دانه بگیرید، تا علامت از زیر، تا علامت نقشه را ببافید، تا یک دانه مانده به علامت از زیر، یک دانه بگیرید، یک دانه زیر، 2 دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، 2 دانه رو، یک افزایش با دانه بلند شده چپ از رو، تا علامت از رو، افزایش با دانه بلند شده راست از رو، 2 دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، 2 دانه رو، یک دانه زیر، یک دانه بگیرید، تا 3 دانه مانده به آخر از زیر، یک دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، یک دانه زیر. (8 دانه اضافه شد)


رج افزایشی رگلان و یقه هفت: (سمت صحیح بافت) یک دانه زیر، یک دانه ضربدری از زیر، یک دانه رو، یک دانه زیر، یک دانه بگیرید، تا یک دانه مانده به علامت از زیر، یک دانه بگیرید، یک دانه زیر، 2 دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، 2 دانه رو، یک افزایش با دانه بلند شده چپ از رو، تا علامت از رو، یک افزایش با دانه بلند شده راست از رو، 2 دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، 2 دانه رو، یک دانه زیر، یک دانه بگیرید، تا علامت از زیر، تا علامت از روی نقشه ببافید، تا یک دانه مانده به علامت از زیر، یک دانه بگیرید، یک دانه زیر، 2 دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، 2 دانه رو، یک افزایش با دانه بلند شده چپ از رو، تا علامت از رو، یک افزایش با دانه بلند شده راست از رو، 2 دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، 2 دانه رو، یک دانه زیر، یک دانه بگیرید، تا 4 دانه مانده به آخر از زیر، یک دانه بگیرید، یک دانه زیر، یک دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، یک دانه زیر. (10 دانه اضافه شد)


رج افزایشی آستین: (سمت صحیح بافت) یک دانه زیر، یک دانه ضربدری از زیر، یک دانه رو، تا علامت از زیر، 2 دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، 2 دانه رو، یک افزایش با دانه بلند شده چپ از رو، تا علامت از رو، یک افزایش با دانه بلند شده راست از رو، 2 دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، 2 دانه رو، تا علامت از زیر، تا علامت از روی نقشه ببافید، تا علامت از زیر، 2 دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، 2 دانه رو، یک افزایش با دانه بلند شده چپ از رو، تا علامت از رو، یک افزایش با دانه بلند شده راست از رو، تا 3 دانه مانده به آخر از زیر، یک دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، یک دانه زیر. (4 دانه اضافه شد)

رج افزایشی آستین و یقه هفت: (سمت صحیح بافت) یک دانه زیر، یک دانه ضربدری از زیر، یک دانه رو، یک دانه زیر، یک دانه بگیرید، تا علامت از زیر، 2 دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، 2 دانه رو، یک افزایش با دانه بلند شده چپ از رو، تا علامت از رو، یک افزایش با دانه بلند شده راست از رو، 2 دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، 2 دانه رو، تا علامت از زیر، تا علامت از روی نقشه ببافید، تا علامت از زیر، 2 دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، 2 دانه رو، یک افزایش با دانه بلند شده چپ از رو، تا علامت از رو، یک افزایش با دانه بلند شده راست از رو، تا 4 دانه مانده به آخر از زیر، یک دانه بگیرید، یک دانه زیر، یک دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، یک دانه زیر. (6 دانه اضافه شد)


سرشانه: روی میل گرد بدین ترتیب سراندازید: 3 دانه برای جلو چپ، علامتگذاری کنید، 5 دانه برای رگلان، علامتگذاری کنید، 3 دانه برای آستین چپ، علامتگذاری کنید، 5 دانه برای رگلان، علامتگذاری کنید، 35 دانه برای پشت، علامگذاری کنید، 5 دانه برای رگلان، علامتگذاری کنید، 3 دانه برای آستین راست، علامتگذاری کنید، 5 دانه برای رگلان، علامتگذاری کنید، 3 دانه برای جلو راست (67 دانه). در طول بافت علامت را به رج های بعد ببرید تا هر قسمت مشخص باشد. 

رج بعد (سمت پشت بافت): یک دانه رو، یک دانه ضربدری از رو(به صفحه اصطلاحات مراجعه کنید)، یک دانه زیر، 2 دانه زیر، یک دانه ضربدری از رو، 2 دانه زیر، 3 دانه زیر، 2 دانه زیر، یک دانه ضربدری از رو، 2 دانه زیر، 2 دانه زیر، یک دانه ضربدری از رو، 2 دانه زیر، 8 دانه رو، 2 دانه زیر، (یک دانه ضربدری از رو، یک دانه زیر) 2 مرتبه، یک دانه ضربدری از رو، 2 دانه زیر، 8 دانه رو، 2 دانه زیر، یک دانه ضربدری از رو، 2 دانه زیر، 2 دانه زیر، یک دانه ضربدری از رو، 2 دانه زیر، 3 دانه زیر، 2 دانه زیر، یک دانه ضربدری از رو، 2 دانه زیر، یک دانه زیر، یک دانه ضربدری از رو، یک دانه رو.


رج پایه (سمت صحیح بافت): یک دانه زیر، یک دانه ضربدری از زیر، یک دانه رو، یک دانه بگیرید، 2 دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، 2 دانه رو، یک افزایش با دانه بلند شده چپ از رو، 3 دانه رو، یک افزایش با دانه بلند شده راست از رو، 2 دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، 2 دانه رو، یک دانه بگیرید، علامتگذاری کنید، نقشه پشت را روی 35 دانه ببافید، علامتگذاری کنید، یک دانه بگیرید، 2 دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، 2 دانه رو، یک افزایش با دانه بلند شده چپ از رو، 3 دانه رو، یک افزایش با دانه بلند شده راست از رو، 2 دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، 2 دانه رو، یک دانه بگیرید، یک دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، یک دانه زیر. (75 دانه)


رج بعد: یک دانه رو، یک دانه ضربدری از رو، یک دانه زیر، یک دانه رو، 2 دانه زیر، یک دانه ضربدری از رو، 2 دانه زیر، 5 دانه زیر، 2 دانه زیر، یک دانه ضربدری از رو، 2 دانه زیر، یک دانه رو، تا علامت از روی نقشه ببافید، یک دانه رو، 2 دانه زیر، یک دانه ضربدری از رو، 2 دانه زیر، 5 دانه زیر، 2 دانه زیر، یک دانه ضربدری از رو، 2 دانه زیر، یک دانه رو، یک دانه زیر، یک دانه ضربدری از رو، یک دانه رو.


شکل دهی رگلان و یقه هفت: رج پایه (سمت صحیح بافت): یک دانه زیر، یک دانه ضربدری از زیر، یک دانه رو، یک دانه زیر، یک دانه بگیرید، 2 دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، 2 دانه رو، یک افزایش با دانه بلند شده چپ از رو، 5 دانه رو، یک افزایش با دانه بلند شده راست از رو، 2 دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، 2 دانه رو، یک دانه بگیرید، یک دانه زیر، تا علامت از روی نقشه ببافید، یک دانه زیر، یک دانه بگیرید، 2 دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، 2 دانه رو، یک افزایش با دانه بلند شده چپ از رو، 5 دانه رو، یک افزایش با دانه بلند شده راست از رو، 2 دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، 2 دانه رو، یک دانه بگیرید، یک دانه زیر، یک دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، یک دانه زیر. (83 دانه)


رج بعد (سمت پشت بافت): یک دانه رو، یک دانه ضربدری از رو، یک دانه زیر، تا علامت از رو، 2 دانه زیر، یک دانه ضربدری از رو، 2 دانه زیر، تا علامت از زیر، 2 دانه زیر، یک دانه ضربدری از رو، 2 دانه زیر، تا علامت از رو، تا علامت از روی نقشه ببافید، تا علامت از رو، 2 دانه زیر، یک دانه ضربدری از رو، 2 دانه زیر، تا علامت از زیر، 2 دانه زیر، یک دانه ضربدری از رو، 2 دانه زیر، تا 3 دانه مانده به آخر از رو، یک دانه زیر، یک دانه ضربدری از رو، یک دانه رو.


رج بعد: یک دانه زیر، یک دانه ضربدری از زیر، یک دانه رو، یک دانه زیر، نخ افقی بین دانه ها را بلند کرده و در حلقه ایجاد شده روی میل چپ یک دانه ضربدری از زیر و یک دانه زیر ببافید، یک دانه زیر، 2 دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، 2 دانه رو، یک افزایش با دانه بلند شده چپ از رو، تا علامت از رو، یک افزایش با دانه بلند شده راست از رو، 2 دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، 2 دانه رو، یک دانه زیر، یک دانه بگیرید، یک دانه زیر، تا علامت از روی نقشه ببافید، یک دانه زیر، یک دانه بگیرید، یک دانه زیر، 2 دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، 2 دانه رو، یک افزایش با دانه بلند شده چپ از رو، تا علامت از رو، یک افزایش با دانه بلند شده راست از رو، 2 دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، 2 دانه رو، یک دانه زیر، افقی بین دانه ها را بلند کرده و در حلقه ایجاد شده روی میل چپ یک دانه ضربدری از زیر و یک دانه زیر ببافید، یک دانه زیر، یک دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، یک دانه زیر. (93 دانه شامل 7 دانه برای هر تکه جلو، 9 دانه برای هر آستین، 41 دانه برای پشت، 5 دانه برای هر رگلان)


رج برگشت را ببافید. سپس رج افزایشی رگلان را ببافید. (101 دانه شامل 8 دانه برای هر تکه جلو، 11 دانه برای هر آستین، 43 دانه برای پشت، 5 دانه برای هر رگلان) سپس رج برگشت را ببافید.


سپس بدین ترتیب ادامه دهید: رج افزایشی رگلان (109 دانه) و رج برگشت ،بعد از آن رج افزایشی رگلان و یقه هفت (119 دانه) و رج برگشت، رج افزایشی رگلان و یک رج برگشترا ببافید. 2 رج آخر را تکرار کنید (135 دانه). رج افزایشی رگلان و یقه هفت (145 دانه)، و رج برگشت .رج افزایشی رگلان و یک رج برگشت را ببافید. 2 رج آخر را تکرار کنید (161 دانه). رج افزایشی رگلان و یقه هفت (171 دانه) و رج برگشت، رج افزایشی رگلان و یک رج برگشت را ببافید. 2 رج آخر را تکرار کنید (187 دانه)، بعد از آن رج افزایشی آستین و یقه هفت (193 دانه) و رج برگشت، رج افزایشی رگلان (201 دانه) و رج برگشت، سپس رج افزایشی آستین (205 دانه) و رج برگشت، رج افزایشی رگلان و یقه هفت (215 دانه) و رج برگشت، رج افزایشی آستین (219 دانه) و رج برگشت، رج افزایشی رگلان (227 دانه) و رج برگشت، رج افزایشی آستین و یقه هفت (233 دانه) و رج برگشت، رج افزایشی رگلان (241 دانه) و رج برگشت، رج افزایشی آستین (245 دانه) و رج برگشت، رج افزایشی رگلان و یقه هفت (255 دانه شامل 30 دانه برای هر تکه جلو، 51 دانه برای هر آستین، 73 دانه برای پشت و 5 دانه برای هر رگلان) و رج برگشت.


تقسیم برای بدنه و آستینها: رج بعد (سمت صحیح بافت، رج یک از نقشه پشت): یک دانه زیر، یک دانه ضربدری از زیر، یک دانه رو، 27 دانه زیر، 2 دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، 55 دانه بعدی را روی نگهدارنده دانه قرار دهید، علامت را بردارید، سپس 3 دانه سراندازید، یک دانه ضربدری از زیر، 2 دانه رو، تا علامت از زیر، تا علامت از روی نقشه پشت ببافید، تا علامت از زیر، 2 دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، 55 دانه بعدی را روی نگهدارنده دانه قرار دهید، علامت را بردارید، سپس 3 دانه سراندازید، یک دانه ضربدری از زیر، 2 دانه رو، 27 دانه زیر، یک دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، یک دانه زیر. (151 دانه شامل 30 دانه برای هر تکه جلو، 9 دانه برای هر پهلو، 73 دانه برای پشت)


بدنه: رج بعد (سمت پشت بافت): یک دانه رو، یک دانه ضربدری از رو، یک دانه زیر، تا علامت از رو، با توجه به نقطه شروع و پایان رج 2 از نقشه پهلو را روی 9 دانه ببافید، تا علامت از رو، تا علامت رج 2 از نقشه پشت را ببافید، تا علامت از رو، با توجه به نقطه شروع و پایان رج 2 از نقشه پهلو را روی 9 دانه ببافید، تا 3 دانه مانده به آخر از رو، یک دانه زیر، یک دانه ضربدری از رو، یک دانه رو.


رج بعد: یک دانه زیر، یک دانه ضربدری از زیر، یک دانه رو، تا علامت از زیر، تا علامت از نقشه پهلو ببافید، تا علامت از زیر، تا علامت از نقشه پشت ببافید، تا علامت از زیر، تا علامت از نقشه پهلو ببافید، تا 3 دانه مانده به آخر از زیر، یک دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، یک دانه زیر. به همین ترتیب مدل را برای 5 رج دیگر ادامه دهید، با رج برگشت خاتمه دهید.


شکل دهی کمر: رج کاهشی (سمت صحیح بافت): یک دانه زیر، یک دانه ضربدری از زیر، یک دانه رو، تا 3 دانه مانده به علامت از زیر، 2 دانه یکی، یک دانه زیر، تا علامت از نقشه پهلو ببافید، تا 3 دانه مانده به علامت از زیر، 2 دانه یکی، یک دانه زیر، تا علامت از نقشه پشت ببافید، یک دانه زیر، 2 دانه یکی، تا علامت از زیر، تا علامت از نقشه پهلو ببافید، یک دانه زیر، 2 دانه یکی، تا 3 دانه مانده به آخر از زیر، یک دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، یک دانه زیر (4 دانه کم شد). رج کاهشی را 4 مرتبه دیگر هر 6 رج یکبار تکرار کنید. سپس 13 رج ساده ببافید و با رج برگشت خاتمه دهید.


رج افزایشی (سمت صحیح بافت): یک دانه زیر، یک دانه ضربدری از زیر، یک دانه رو، تا یک دانه مانده به علامت از زیر، یک دانه بگیرید، یک دانه زیر، تا علامت از نقشه پهلو ببافید، تا یک دانه مانده به علامت از زیر، یک دانه بگیرید، یک دانه زیر، تا علامت از نقشه پشت ببافید، یک دانه زیر، یک دانه بگیرید، تا علامت از زیر، تا علامت از نقشه پهلو ببافید، یک دانه زیر، یک دانه بگیرید، تا 3 دانه مانده به آخر از زیر، یک دانه رو، یک دانه ضربدری از زیر، یک دانه زیر (4 دانه اضافه شد). رج افزایشی را 4 مرتبه دیگر هر 4 رج یکبار و سپس 5 مرتبه هر 6 رج یکبار تکرار کنید (171 دانه). سپس 5 رج ساده ببافید و با رج برگشت خاتمه دهید.


رج بعد: یک دانه زیر، (یک دانه ضربدری از زیر، یک دانه رو) 22 مرتبه، یک دانه بگیرید، یک دانه رو، (یک دانه ضربدری از زیر، یک دانه رو) 17 مرتبه، یک دانه بگیرید، یک دانه رو، (یک دانه ضربدری از زیر، یک دانه رو) 5 مرتبه، یک دانه بگیرید، یک دانه رو، (یک دانه ضربدری از زیر، یک دانه رو) 17 مرتبه، یک دانه بگیرید، یک دانه رو، (یک دانه ضربدری از زیر، یک دانه رو) 21 مرتبه، یک دانه ضربدری از زیر، یک دانه زیر. (175 دانه)


رج بعد: یک دانه رو، (یک دانه ضربدری از رو، یک دانه زیر) تا 2 دانه مانده به آخر، یک دانه ضربدری از رو، یک دانه رو.رج بعد: یک دانه زیر، (یک دانه ضربدری از زیر، یک دانه رو) تا 2 دانه مانده به آخر، یک دانه ضربدری از زیر، یک دانه زیر. به همین ترتیب 20 رج دیگر کشباف ببافید. رج بعد: یک دانه رو، (یک دانه ضربدری از رو، یک دانه ضربدری از زیر) تا 2 دانه مانده به آخر، یک دانه ضربدری از رو، یک دانه رو.سپس همه دانه ها را به این صورت کور کنید:

2 دانه رو، * دانه دوم را روی دانه اول بیندازید تا یک دانه کور شود، یک ژته برعکس (اصطلاحات را ببینید)، یک دانه زیر، سومین دانه و ژته را روی دانه اول بیندازید تا یک دانه کور شود، یک دانه رو. دستور بعد از * را تا یک دانه مانده به آخر تکرار کنید، دانه دوم را روی دانه اول بیندازید، یک ژته برعکس، یک دانه زیر، دانه سوم و ژته را روی دانه اول بیندازید، دانه آخر را کور کنید.


آستین: آستینها را برگردانید تا سمت پشت بافت به سمت بالا باشد و 55 دانه روی نگهدارنده را روی پنج میل انتقال دهید.

دور بعد: 55 دانه زیر، سپس یک دانه سراندازید، علامتگذاری کنید، 3 دانه سراندازید، ابتدای دور را علامتگذاری کنید، یک دانه سراندازید. (60 دانه) سپس 3 دور بصورت گرد ببافید. رج بعد: تا 2 دانه مانده به علامت از زیر، 2 دانه یکی، 3 دانه زیر. رج بعد: 2 دانه یکی، تا آخر از زیر. سپس 6 دور ساده ببافید. 8 دور آخر را 7 مرتبه دیگر تکرار کنید (44 دانه می ماند). دور کاهشی اول و 2 را یک مرتبه دیگر تکرار کنید (42 دانه باقی می ماند). سپس 2 دور ساده ببافید. برای مچ دور بعد: (یک دانه ضربدری از زیر، یک دانه ضربدری از رو) تا آخر.دور آخر را تکرار کنید تا اندازه مچ 15 سانت شود. با رعایت مدل کور کنید.


نوار دکمه و یقه برگردان: درزهای زیر حلقه را بدوزید. در حالیکه سمت صحیح بافت رو به بالا باشد و با میل گرد از لبه پایینی جلوی راست شروع کنید و 128 دانه (حدود 3 دانه برای هر 4 رج) تا لبه گردن، 67 دانه از لبه سرانداخته، 128 دانه در راستای لبه چپ بگیرید. (323 دانه).

15 رج مانند لبه مچ کشباف ببافید. رج بعد با فاصله 9 عدد از لبه کار 6 جادکمه بزنید. یک رج دیگر ببافید. رج بعد (سمت پشت بافت): 90 دانه ببافید، برای قسمت یقه علامتگذاری کنید، تا آخر طبق مدل ببافید.یقه برگردان با رجهای کوتاه بصورت زیر بافته می شود:رج اول (سمت صحیح بافت): 90 دانه طبق مدل ببافید، علامتگذاری کنید، تا 4 دانه مانده به علامت طبق مدل ببافید، نخ را دور دانه بعد بپیچانید، برگردید.


رج 2: تا 4 دانه مانده به علامت طبق مدل ببافید، نخ را دور دانه بعد بپیچانید، برگردید. به همین ترتیب ادامه دهید و دو رج یکبار یک دانه به تعداد دانه های مانده تا علامت اضافه کنید. تا 10 دانه مانده به علامت ادامه دهید. رج بعد: تا آخر طبق مدل ببافید و نخ پیچیده شده دور دانه را با دانه باهم ببافید.در حالیکه سمت پشت بافت رو به بالا باشد، همه دانه ها را طبق مدل کور کنید و نخ پیچیده شده دور دانه را با دانه باهم ببافید.

آموزش بافت دو میل ژاکت زنانه

 الگو ... آموزش بافت دو میل ژاکت زنانهloading...

مطالب داغ و دیدنی

ارسال دیدگاه

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.