اس ام اس + اس ام اس عاشقانه + اس ام اس های رمانتیک

shab-yalda-95

مطالب جدید و خواندنی

اس ام اس + اس ام اس عاشقانه + اس ام اس های رمانتیک

اس ام اس + اس ام اس عاشقانه + اس ام اس های رمانتیک
اس ام اس + اس ام اس عاشقانه + اس ام اس های رمانتیک

ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﺒﺎﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻧﺎﻣﺮﺩﯾﺴﺖ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﺍﺷﮏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻤﮏ ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ.

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺍﻭﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ: ﯾﮑﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻮﺭﻭ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻡ، ﯾﺎﺩ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﻮ ﺩﺍﺭﻡ.

∘◦ اس ام اس جدید عاشقانه ◦∘

ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻮ ﭘﺎﺕ ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﺩﯾﺘﻮ ﺑﺒﯿﻨﻪ، ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﯽ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺎ ﻧﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﺮﺍﺵ.

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

! ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺮﺍﻍ ﻗﻠﺒﺖ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﮑﺮﺩ! ﺍﻣﺸﺐ ﺗﻤﺎﻣﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺴﻮﺯﺍﻥ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﯽ

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

مرد همیشه می خواهد اولین محبوب زن باشد… اما زن خواسته ی ظریف تری دارد: میخواهد آخرین محبوب مرد باشد…!

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

نفس را با تو می خواهم ، تو که از نسل گل هایی

سیاهی را نکن باور ، تو خود خورشید فردایی

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

اگر دل‌ کندن آسان بود فرهاد کوه نمیکند

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺩﻟﺒﺮﯼ٬ ﺑﺎ ﺩﻟﺒﺮﯼ ﺩﻝ ﺍﺯ ﮐﻔﻢ ﺩﺯﺩﯾﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﻧﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺩﻝ٬ ﺳﻨﮕﺪﻝ ﻧﺸﻨﯿﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ ﮔﻔﺘﻤﺶ:

ﺍﯼ ﺩﻟﺮﺑﺎ ﺩﻟﺒﺮ٬ ﺯ ﺩﻝ ﺑﺮﺩﻥ ﭼﻪ ﺳﻮﺩ؟ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ٬ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺩﻝ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ

∘◦ اس ام اس های عاشقانه ◦∘

ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ / ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺷﺶ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺪﺍﺭﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ

ﺩﻝ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻃﻮﻻﻧﯽ / ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﭼﻮﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻮﺑﻬﺎﺭﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

… زندگی زیباست حتی اگر کور باشی …
… خوش آهنگ است حتی اگر کر باشی …
… مسحور کننده است حتی اگر فلج باشی …
. اما بی ارزش است اگر ثانیه ای عاشق نباشی ..

اس ام اس + اس ام اس عاشقانه + اس ام اس های رمانتیک
اس ام اس + اس ام اس عاشقانه + اس ام اس های رمانتیک

ﻧﻬﺎﺩﻡ ﺑﻪ ﺩﻟﺖ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ، ﺩﺍﻧﻪ ﻋﺸﻖ / ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﺮ ﺯﻧﺪ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﻋﺸﻖ .

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﻢ ﮐﺮﺩ / ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﻦ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

قلبم را پیش تو میفرستم ، ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺁﯾﯿﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﻧﺪ . .

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

<<<———<< ﺍﯾﻦ ﺗﯿﺮ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﺗﻮ ﻗﻠﺐ ﺑﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﺕ ! .

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺩﻟﺒﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎ ﺑﯽ ﻭﻓﺎﺋﯽ ﮐﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ / ﺷﻤﻊ ﺍﮔﺮﻋﺎﺷﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ . .

ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﻭﻗﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺴﺮﺕ ﺩﯾﺪﺍﺭﺕ ﻧﻤﺎﻧﻢ . . .

∘◦ اس ام اس های عاشقانه ◦∘

ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﻋﺸﻖ ﺻﻌﻮﺩ ﻧﮑﻨﯽ ، ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯾﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﺩﯾﺪ . .

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺳﮑﻮﺕ ﺳﺮﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﺗﻨﻢ ﺭﺍ ﻣﯿﻠﺮﺯﺍﻧﺪ ، ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺭﻭﺯ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻡ . . .

∘◦ اس ام اس زیباعاشقانه ◦∘

ﭼﺸﻤﺎﻡ ﻏﺮﻕ ﺍﺷﮏ ، ﺩﻟﻢ ﻏﺮﻕ ﺧﻮﻥ ، ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﯾﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺠﻮﺷﺪ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮ . . .

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

نـــم نـــم عشــقــت را بــا دریـای محبــت دیــگران عوض نمیکنم حتـــی اگــر در طــوفــان غمـــت بمــــیرم …

∘◦ اس ام اس جدید عاشقانه ◦∘

عقل بدید آتشی گفت که عشقست و نی
عشق ببیند مگر دیده بینای عشق

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

خودت باش ، کسی‌ هم خوشش نیومد … به جهنم که نیومد !
اینجا مجسمه سازی نیس!!!

اس ام اس عاشقانهloading...

مطالب داغ و دیدنی

ارسال دیدگاه

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.